आयुक्त नाही करू शकले ते बाळासाहेबांनी केले, ऐका पोलीस अधिकाऱ्याचे मनोगत