वृश्चिक

आर्थिक पक्ष भक्कम असेल. कामात भरभराट. नातेसंबंध सांभाळा.