टंचाई निवारण्याकरीता पाटण तालुक्याला 90.96 लाखांचा निधी मंजुर – आमदार शंभूराज देसाई

सामना प्रतिनिधी । कराड

पाटण विधानसभा मतदारसंघात टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर टंचाई निवारण्याकरीता जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर केलेल्या टंचाई आराखडयातील एकूण 31 नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीचे व 15 विंधन विहीरी (बोअर) मारण्याचे लेखी आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिले आहेत. या कामांकरीता सुमारे 90 लाख 96 हजार रुपयांचा निधी मंजुर केला आहे. पाटण तालुक्यातील टंचाई परिस्थिती निवारण्याकरीता आमदार शंभूराज देसाई यांचा सातत्याचा पाठपुरावा यशस्वी झाला असून 31 नळ पाणी पुरवठा योजनांच्या दुरुस्तीचे व 15 विंधन विहीरी (बोअर) मारण्याची कामे लवकरात लवकर सुरु करावीत असे आदेश जिल्हाधिकारी व आमदार शंभूराज देसाईंनी पाणी पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

सातारा जिल्हयामध्ये पिण्याच्या पाण्याची उद्भवलेली तीव्र टंचाई निवारणार्थ शासनामार्फत विविध उपाययोजना हाती घेणेत आल्या असून यामध्ये टंचाई काळात नादुरुस्त झालेल्या नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे, आवश्यक त्याठिकाणी विंधन विहीरी (बोअर) मारणे, विहीरी खोल करुन पेयजल स्त्रोत बळकटीकरण करणे या कामांचा त्यामध्ये समावेश आहे. पाटण विधानसभा मतदारसंघात नादुरुस्त झालेल्या ३१ नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहीरी (बोअर) तसेच विहीरी खोल करुन पेयजल स्त्रोत बळकटीकरण करणे या कामांचा आराखडा मतदारसंघाचे आमदार शंभूराज देसाईंचे मार्गदर्शनाखाली प्रातांधिकारी,तहसिलदार,गटविकास अधिकारी व पाणी पुरवठा विभागाचे अधिकारी यांनी तयार करुन जिल्हाधिकारी यांचेकडे मान्यतेकरीता पाठविला होता. पाणी टंचाईच्या पार्श्वभूमिवर पाणी टंचाई आराखडयांना मंजुरी देणे तसेच मुलभूत गरजांची कामे सुरु करणे याकरीता आचार संहिता शिथीलता देण्यात आलेनंतर आमदार शंभूराज देसाईंनी जिल्हाधिकारी श्रीमती श्वेता सिंगल यांची भेट घेवून पाणी टंचाई आराखडयातील कामांना मंजुरी देण्याचे आदेश दयावेत अशी आग्रही मागणी केली.

विशेष दुरुस्ती नळ पाणी पुरवठा योजनांची कामांमध्ये मेंढेघर कोंढावळे 4.39 लाख, मेंढेघर कदमवाडी 3.72 लाख, रिसवड नाव 2.03 लाख, कुसरुंड पवारवस्ती 2.05 लाख, सलतेवाडी बिबी 2.55 लाख, ठोमसे 2.99 लाख, कामरगाव 2.26 लाख,पाठवडे बाटेवाडी 4.43 लाख,पाठवडे बौध्दवस्ती 2.62 लाख, झाकडे बौध्दवस्ती 48 हजार, ढोकावळे नाव 2.07 लाख, आंब्रुळे 1.69 लाख, पाचगणी 2.39 लाख, गुरेघर 4.93 लाख, वायचळवाडी 3.75 लाख,चाळकेवाडी 63 हजार, जळव 1.83 लाख,मस्करवाडी 1.71 लाख, धनावडेवाडी निगडे 1.21 लाख, करपेवाडी काळगाव 7.82 लाख, सुपुगडेवाडी 2.30 लाख,भरुगडेवाडी मंद्रुळकोळे 1.89 लाख,चाफेर मुस्लिमवस्ती 1.64 लाख, शिंदेवाडी 8.51 लाख,गणेवाडी ठोमसे 4.66 लाख, शिद्रुकवाडी धावडे 70 हजार तर विहिर खोल करणे, गाळ काढणे व आडवी बोअर घेणे अंतर्गत सोनवडे 1.97 लाख, मुठ्ठलवाडी 1.66 लाख, बोडकेवाडी 97 हजार, बहुले 1.06 लाख, चाहुरवाडी नाणेगाव 1.48 लाख या कामांना मंजूरी देण्यात आली आहे.

विंधन विहिर डेरवण,कुंभारगाव माटेकरवाडी,मालोशी पाडेकरवाडी,मोरगिरी,सळवे कदमवस्ती,सळवे सदुवर्पेवाडी, तामिणे गावठाण,तामिणे बौध्दवस्ती,तामिणे जि.प.शाळा,काळगाव लोटलेवाडी,काठी टेक,वाघजाईवाडी, विहे धुमाळवस्ती, तळीये पश्चिम सुतारवाडी,पाणेरी यमकरवस्ती या गांवाचा समावेश आहे.पाणी टंचाईची तीव्रता लक्षात घेऊन सदरच्या कामांची तातडीने निविदा प्रक्रिया करण्यात येऊन लवकरच सदरची कामे हाती घेण्यात यावीत असे जिल्हाधिकारी व आमदार शंभूराज देसाईंकडून संबधितांना सुचित करण्यात आले आहे. पाटण मतदारसंघात ८ ठिकाणी नळ पाणी पुरवठा योजना दुरुस्ती व १७ गांवामध्ये विंधन विहीरी (बोअर) मारणेकरीता मंजुरी मिळणे गरजेचे असून दुसऱ्या टप्प्यात याही कामांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांचेकडे सादर करण्यात आला असून यासही लवकरच मंजुरीचे आदेश प्राप्त होतील असे आमदार शंभूराज देसाईंकडून सांगण्यात आले आहे.

धरणाच्या पाण्यांचे योग्य नियोजन हवे -आमदार देसाई
पाटण तालुक्यातील कोयना, मोरणा, तारळी, उत्तरमांड, वांग मराठवाडी व महिंद या धरणातील पाणीसाठयाचे योग्य नियोजन केल्यामुळेच तालुक्यातील जनतेला पिण्याच्या तसेच शेतीच्या पाण्याची टंचाई काळातही योग्य सोय होवू शकली. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या वर्षी धरणाच्या पाण्याचे योग्य नियोजन केल्यामुळेच तालुक्यात टंचाईची दाहकता कमी प्रमाणात जाणवली असल्याचे आमदार शंभूराज देसाईंनी म्हटले आहे.