रशियन युद्धनौकेने जपानी समुद्रात डागले क्षेपणास्त्र

MURMANSK REGION, RUSSIA - SEPTEMBER 15, 2020: The Russian Navy's Project 22350 frigate Admiral Kasatonov arrives at its place of service in Severomorsk from the Baltic Sea. The frigate is enlisted in the division of missile launching vessels of the Russian Northern Fleet, the largest Russian Navy's squadron of surface ships. Lev Fedoseyev/TASS Ðîññèÿ. Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü. Ôðåãàò ïðîåêòà 22350 "Àäìèðàë ôëîòà Êàñàòîíîâ" Ñåâåðíîãî ôëîòà ÐÔ, ïðèáûâøèé èç Áàëòèéñêà â Ñåâåðîìîðñê. Êîðàáëü çà÷èñëåí â ñîñòàâ äèâèçèè ðàêåòíûõ êîðàáëåé Ñåâåðíîãî ôëîòà ÐÔ - ñàìîãî êðóïíîãî ñîåäèíåíèÿ íàäâîäíûõ êîðàáëåé ÂÌÔ Ðîññèè. Ëåâ Ôåäîñååâ/ÒÀÑÑ

अमेरिकेसोबत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाने आपली युद्धसज्जता वाढवली आहे. रशियन नौदलाच्या उत्तर ताफ्याला सक्रिय केल्यानंतर राष्ट्रपती ल्वादिमीर पुतीन यांनी पॅसिफिक ताफ्यालादेखील गस्त वाढवण्याचे आदेश दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर रशियन नौदलाची युद्धनौका (गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट) मार्शल शापानशिकोव्हवरून जपानच्या समुद्रात कॅलिबर क्रूज क्षेपणास्त्र मंगळवारी डागण्यात आले. मात्र, केवळ चाचणीसाठी हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले असल्याचे रशियाने म्हटले आहे. रशियन मंत्रालयाने या क्षेपणास्त्राचा व्हिडीओ ट्विट केला आहे. मार्शल शापानशिकोव्ह नौकेतून जपान समुद्रात केप सेर्कुम फायरिंग रेंजमध्ये पहिल्यांदाच जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे कॅलिबर क्षेपणास्त्र डागण्यात आले आहे. हे क्षेपणास्त्र 1000 कि. मी. अंतरावरील लक्ष्याचा वेध घेण्यास सक्षम आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या