Photo : 500 फूट खोल दरीवर रेल्वे रुळावरून घसरली

9