Video – Uddhav Thackeray ‘लोकराजा राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज कृतज्ञता पर्व’